Podsumowanie Powiatowej Kampanii Społecznej

pn. „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY“

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sieradzu oraz w Warcie i Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu w dniach od 20 maja 2024 roku do 24 maja 2024 roku przeprowadziły szereg działań w celu zwiększenia świadomości mieszkańców Powiatu Sieradzkiego na temat przemocy domowej oraz rówieśniczej i negatywnych konsekwencji wynikających z tych zachowań.


W ramach kampanii informacyjno – edukacyjnej m.in. rozpowszechniono broszury w budynkach użyteczności publicznej, ochrony zdrowia i placówkach oświatowych na terenie całego powiatu.  Dzieci i młodzież za pomocą kolorowych ulotek zachęcano do korzystania z telefonu zaufania 116 111, prowadzonego 24/7 przez fundację Dajemy Dzieciom Siłę.


PRZEMOC DOMOWA TO PRZESTĘPSTWO.

Zapobieganie jej musi się koncentrować zarówno na osobach doświadczających przemocy, świadkach, którymi są często małe dzieci oraz edukacji i terapeutyzowaniu osób stosujących przemoc.

Przeciwdziałanie przemocy domowej wymaga edukacji społeczeństwa, profilaktyka jest jednym z najbardziej pożądanych kierunków działań w celu zapobiegania zachowaniom destrukcyjnym w przestrzeni domowej czy rówieśniczej.

Podążając w tym kierunku w trakcie kampanii informowano mieszkańców Powiatu Sieradzkiego o przyczynach i rodzajach przemocy, jak rozpoznać przemoc i jak bronić się przed nią oraz jak uchronić bliskie nam osoby, które tej przemocy doświadczają.


W trakcie kampanii powiatowej RAZEM PRZECIW PRZEMOCY prowadzono intensywne działania:

  • 20 i 21 maja 2024 roku z inicjatywy Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu przeprowadzono debaty policjantów, pedagogów i psychologów z młodzieżą ze szkół powiatowych w Błaszkach i Złoczewie.
  • 22 maja 2024 roku w sali C Starostwa Powiatowego w Sieradzu odbył się wykład otwarty pn. „Rodzina wobec współczesnych wyzwań – jak być wydolnym wychowawczo w postmodernistycznym świecie“, który wygłosił dr hab. nauk społecznych Mariusz Z. Jędrzejko. Udział w spotkaniu wzięło ponad 70 osób - przedstawicieli służb pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej i rówieśniczej, rodzice, wychowawcy oraz opiekunowie dzieci i młodzieży.
  • 23 maja 2024 roku Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sieradzu przeprowadziła szkolenie dla pracowników powiatowych instytucji kultury pn. „Standardy Ochrony Małoletnich – rola instytucji w przeciwdziałaniu krzywdzeniu dzieci i sposoby reagowania w sytuacjach podejrzenia przemocy“, które odbyło się w Muzeum Okręgowym w Sieradzu.
  • 24 maja 2024 roku w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Warcie odbyła się konferencja szkoleniowa dla pracowników placówek oświatowych z gmin: Warta, Błaszki i Goszczanów pn. „Interwencje kryzysowe w świecie „młodych głów“ zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Warcie.

Ponadto Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sieradzu przeprowadziła zajęcia warsztatowe oraz trening umiejętności społecznych dla chętnych dzieci z powiatu Sieradzkiego oraz przygotowała scenariusze zajęć dla wszystkich przedszkoli i szkół w Powiecie Sieradzkim.

W zajęciach edukacyjnych dotyczących przeciwdziałania przemocy domowej i rówieśniczej w placówkach oświatowych (przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych) oraz placówkach wsparcia dziennego wzięło udział ponad 1790 dzieci i nastolatków.


Broszura 1 116 plakatA1 1a Broszura 2

Konferencja Warta 1

Zdjecie 1 Zdjecie 2

Zdjecie 3

Debata Blaszki 1 Debata Blaszki 2 Konferencja Warta 2
PPP 1 PPP 2 PPP 3
Zdjecie 4 Zdjecie 5 Zdjecie 6
Zdjecie 7 Zdjecie 8 Zdjecie 9