Spotkanie PPS

W dniu 7 marca 2024 roku  w Starostwie Powiatowym w Sieradzu, w sali 113  odbyło się spotkanie Partnerów Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Sieradzkim na lata 2023-2030, które dotyczyło zadań przewidzianych do realizacji wspólnie i w porozumieniu w 2024 roku.

W spotkaniu wzięło udział 35 przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, Zespołów Interdyscyplinarnych, Miejskich i Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z całego powiatu. Ponadto obecni byli  przedstawiciele Sądu Rejonowego w Sieradzu, Prokuratury Rejonowej w Sieradzu, Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu, organizacji pozarządowych, Poradni Psychologicznych w Sieradzu i Warcie, szkół ponadpodstawowych, Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu, Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu.

Podczas spotkania omówiono zaplanowane zadania, przewidziane do realizacji na terenie całego Powiatu Sieradzkiego i skierowane do wszystkich mieszkańców powiatu m.in. organizacja powiatowej kampanii społecznej w maju br., realizacja programów profilaktyczno - edukacyjnych  dla rodzin w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych, prowadzenie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych, skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli z zakresu przemocy domowej, rówieśniczej i cyberprzemocy. Ponadto realizacja programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej oraz szkolenia skierowane do wszystkich przedstawicieli służb zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy domowej.

Spotkanie zorganizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu.

 

Spotkanie Partnerów Programu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu zaprasza  do udziału w konsultacjach dotyczących planowanych działań w ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Sieradzkim na lata 2023-2030, przewidzianych do realizacji w 2024 roku.


Spotkanie wszystkich Partnerów Programu odbędzie się w dniu 7 marca 2024 roku o godzinie 12:00, w Starostwie Powiatowym w Sieradzu, plac Wojewódzki 3, I piętro, sala 113.

23 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie. Należy do chorób cywilizacyjnych, częściej występuje u kobiet niż u mężczyzn.

Jak poznać depresję?

W dniu 22 lutego każdego roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw.

W Polsce Dzień Ofiar Przestępstw obchodzimy na mocy ustawy Sejmu Rzeczypospolitej Polski z dnia 12 lutego 2003 r. i ma on przypominać o trudnej sytuacji ofiar przestępstw i ich rodzin.

 

INFORMATOR DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU SIERADZKIEGO

AKTUALNE BAZY TELEADRESOWE PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH WSZELKIE DZIAŁANIA ADRESOWANE DO OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ W 2024 ROKU
stan na dzień 30 stycznia 2024r.


Szczegóły w załączniku:
 INFORMATOR DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU SIERADZKIEGO - AKTUALNE BAZY TELEADRESOWE PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH WSZELKIE DZIAŁANIA ADRESOWANE DO OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ W 2024 ROKU - stan na dzień 30 stycznia 2024 roku