Na podstawie § 5 regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się, że dzień 4 maja 2021 r. (wtorek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu, bez konieczności odpracowywania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Pobierz zarządzenie w wersji PDF do druku