Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu informuje, że w terminie od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 15 czerwca 2021 r. odbędzie się II tura naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację programu pn. „Zajęcia klubowe w WTZ” dot. zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od dnia 1 sierpnia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r.
W związku z powyższym wnioski będą przyjmowane w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, II piętro, pokój 206, tel. 43/ 827-18-07.

     Przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii przywrócona została możliwość realizacji turnusów rehabilitacyjnych, o których mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Od 10 maja br. osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności będą miały pierwszeństwo szczepienia w punktach szczepień powszechnych. Taka osoba wraz z opiekunem nie będzie musiała umawiać się na konkretny termin. Również 10 maja br. rozpoczną się szczepienia przeciw Covid-19 w ośrodkach opieki i aktywności osób niepełnosprawnych, czyli w warsztatach terapii zajęciowej, w zakładach aktywności zawodowej, w środowiskowych domach samopomocy, centrach integracji społecznej czy klubach integracji społecznej. Te wszystkie podmioty będą mogły zamawiać szczepienia,jak niegdyś DPS-y. Zaszczepić się będą mogli także opiekunowie i pracownicy ośrodków. Szczegółowe informacje na temat szczepień przeciw COVID-19 znajdują się TUTAJ

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Sieradzu informuje o możliwości udziału w Programie Rehabilitacji Kompleksowej, którego celem jest ułatwienie podjęcia lub powrotu do pracy osobom, które wskutek doznanego urazu lub choroby w różnych okresach życia utraciły zdolność do pracy. Szczegółowe informacje nt. grupy docelowej, okresie realizacji oraz możliwościach wsparcia, zawiera załączona informacja.

UCHWAŁA Nr 407/2021, ZARZĄDU POWIATU SIERADZKIEGO z dnia 13.04.2021 r. w sprawie ustalenia dodatkowych kryteriów rozpatrywania wniosków z zakresu rehabilitacji społecznej, dofinansowywanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w 2021 roku.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 5 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), w związku z art. 35 a ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz. 573), § 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. 2015 r. poz.926 oraz z 2019 r. poz. 1275) oraz § 2 Uchwały Nr XXXII/255/2021 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 30.03.2021r. w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane przez Powiat Sieradzki w 2021 roku uchwala się, co następuje: