Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu
OGŁASZA NABÓR NA ZASTĘPSTWO
Młodszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu przy placu Wojewódzkim 3

 

Szczegóły w niżej zamieszczonym załączniku PDF:

Pobierz plik PDF z pełnym ogłoszeniem do druku

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy: złożyć osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu (sekretariat Dyrektora PCPR w Sieradzu, IV piętro, pokój 410) lub przesłać pocztą na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na wolne stanowisko pracy Młodszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu” do dnia 31.08.2023 r. do godz. 14.00 (decyduje data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do PCPR w Sieradzu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Powiatowe Centrum informuje o zmianie adresu skrzynki e-mailowej.

Nowy adres to

Dotychczasowy adres mailowy jest nadal aktywny, ale powoli będzie wyciszany.

Plakat informacyjny piknik dla Rodzin Zastepczych

ICON PDF