Zatrudnienie na czas określony w ramach umowy o pracę w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy (cały etat).

Na podstawie § 5 regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się, że dzień 4 maja 2021 r. (wtorek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu, bez konieczności odpracowywania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Pobierz zarządzenie w wersji PDF do druku

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o możliwości skorzystania ze wsparcia
w realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu projekcie
pn.
„Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie sieradzkim (VI)".

     Szczegółowe informacje nt. grupy docelowej, okresie realizacji oraz możliwościach wsparcia, zawiera załączona informacja.

plik PDF

plik DOC

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu oferuje rodzinom opiekującym się osobami niesamodzielnymi POMOC w postaci opieki wyręczającej...

 

Wytchnieniowy

     23 lutego 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Sieradzu odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Wiodącym tematem spotkania było zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sieradzkiego o podziale środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych samorządowi powiatowemu na realizację zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w roku 2021.