Z przyjemnością i ogromną satysfakcją informujemy, że Pani Emilia Krawczyk została laureatką II nagrody w konkursie „Pracownik Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Łódzkiego Roku 2021”. Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas uroczystej gali, która odbyła się 23 listopada 2021 r. w Teatrze im. S. Jaracza w Łodzi. Wyróżnieni zostali uhonorowani nagrodami wręczanymi przez Zbigniewa Ziębę – Wicemarszałka Województwa Łódzkiego.

     W dniu 16 listopada 2021 roku, w godzinach 9:00-14:00 w sali „C” Starostwa Powiatowego w Sieradzu odbyły się warsztaty edukacyjne pn. „Odpowiedzialna rodzina”, zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu.

back

     Zarząd Powiatu Sieradzkiego ogłasza konkurs ofert zlecenia zadania publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz.821 ze zm.) pod nazwą: „ Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego”.
     Do konkursu mogą przystąpić podmioty wymienione w art.3 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową dotyczącą zapewnienia całodobowej opieki w formie placówki opiekuńczo-wychowawczej.

- uchwała

- załącznik 1

- załącznik 2

UWAGA !!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu informuje, iż od dnia 10 listopada do 30 listopada 2021 roku jest możliwości składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania:

  • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
  • organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki