UCHWAŁA Nr 407/2021, ZARZĄDU POWIATU SIERADZKIEGO z dnia 13.04.2021 r. w sprawie ustalenia dodatkowych kryteriów rozpatrywania wniosków z zakresu rehabilitacji społecznej, dofinansowywanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w 2021 roku.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 5 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), w związku z art. 35 a ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz. 573), § 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. 2015 r. poz.926 oraz z 2019 r. poz. 1275) oraz § 2 Uchwały Nr XXXII/255/2021 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 30.03.2021r. w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane przez Powiat Sieradzki w 2021 roku uchwala się, co następuje:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu przypomina, iż zgodnie z art. 15h ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U.z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), którego ważność upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Przytoczony przepis wprowadza zasadę ciągłości ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

... w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu z dnia 05 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia wzorów kart ocen merytorycznych wniosków dotyczących barier funkcjonalnych dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, w zakresie rehabilitacji społecznej.

     Pojazdy, których zakup został dofinansowany przez PFRON w ra-mach „Programu wyrównywania różnic między regionami III", mogą słu-żyć gminom do dowozu do punktów szczepień przeciwko wirusowi COVID-19 osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia trudności w dotarciu do tych punktów.