Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu informuje, że zmianie uległy przepisy dotyczące ważności orzeczeń o niepełnosprawności, orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych, których okres ważności upływa/upływał w czasie obowiązywania tzw. ustawy COVID-owej.

W dniu 5 maja 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 852), w której zawarto m.in.  przepisy przejściowe określające wydłużenie ważności wyżej cytowanych orzeczeń oraz kart parkingowych (art. 10, art. 23 oraz art. 24).

Zmiany dotyczące ważności orzeczeń  i kart parkingowych wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia - czyli w dniu 06.08.2023 r.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosporawności w Sieradzu informuje, że od 1 lipca 2021 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1438) wprowadzające rozwiązania prawne umożliwiające osobom niepełnosprawnym złożenie wniosku o wydanie karty parkingowej oraz jej odbioru bez konieczności osobistego stawiennictwa w siedzibie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

W związku z powyższym zmianie uległ wzór wniosku o wydanie karty parkingowej, który w obecnej formie obowiązuje od 1 lipca 2021 r. Nowy formularz można pobrać z poniższego odnośnika lub skorzystać z zakładki druki do pobrania.

Pobierz wniosek w formacie PDF.

UWAGA!!!

W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z kolejną falą epidemii wirusa COVID-19 Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu ponownie zwraca się z apelem do wszystkich zainteresowanych o ograniczenie wizyt w Zespole do niezbędnego minimum celem załatwiania spraw urzędowych związanych z: orzekaniem o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności, uzyskaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność / stopień niepełnosprawności oraz kart parkingowych.

Zalecamy kontakt telefoniczny pod numerem 43 822 03 69 celem uzyskania szczegółowych informacji na temat aktualnej sytuacji dotyczącej funkcjonowania jednostki oraz ustalenia, czy kontakt osobisty celem załatwienia powyższych spraw przez poszczególne osoby jest konieczny.

Większość spraw można załatwić za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, w takim przypadku przesyłki i listy pocztowe proszę kierować na adres:

Powiatowy Zespół
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Plac Wojewódzki 3
98-200 Sieradz

Jeżeli sprawa nie jest terminowa lub termin jej realizacji jest instrukcyjny – odłóżcie Państwo jej załatwienie na później. Jeśli jednak sprawa jest pilna i wymaga wizyty w urzędzie – prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 43 822 03 69 celem upewnienia się, czy wizyta w jednostce będzie możliwa i w jaki sposób będzie można ją zrealizować.

Uwaga!

W siedzibie Zespołu wprowadzone zostały ograniczenia w dostępie do pomieszczeń. Z dostępu dla osób zainteresowanych wyłączona została poczekalnia oraz sekretariat. Obsługa odbywa się przy stanowisku obsługi zaraz za drzwiami wejściowymi. Jednostka wyposażona została w środki ochrony osobistej. Proszę o stosowanie się do poleceń pracowników obsługi Zespołu dotyczących procesu Państwa obsługi oraz komunikatów podawanych na stronach Ministerstwa Cyfryzacji oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną, apeluję do Państwa o szczególną rozwagę w kontaktach z Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu. Tylko w ten sposób możemy zminimalizować ryzyko zakażenia się zarówno Państwa, jak i pełniących swoje obowiązki pracowników obsługi administracyjnej Zespołu oraz możemy przez świadome działanie i odpowiedzialność minimalizować szerzenie się epidemii.

Prosimy o rozwagę i odpowiedzialne działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa.

Dane teleadresowe jednostki:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu
Plac Wojewódzki 3
98-200 Sieradz
tel. 43 822 03 69

@: pzon.sieradz@gmail.com

www: https://pcprsieradz.pl/powiatowy-zespol-do-spraw-orzekania-o-niepelnosprawnosci

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński poleca:

1) przyjmować i rozpatrywać przez przewodniczących powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności wnioski o wydanie karty parkingowej opatrzone własnoręcznym podpisem wnioskodawców (bez realizacji wymogu własnoręcznego podpisania wniosku w obecności przewodniczącego zespołu w siedzibie zespołu);

2) doręczać karty parkingowe oraz legitymacje dokumentujące niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności, za zgodą osób niepełnosprawnych, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego (w wyłączeniem obowiązku osobistego odbioru karty lub legitymacji w siedzibie powiatowego zespołu).

Tekst polecenia Wojewody: Wojewoda Łódzki - polecenie z dnia 02.04.2020 r.

UWAGA!!!

W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z epidemią wirusem COVID-19 Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu informuje, że na mocy Zarządzenia Nr 10/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozpowszechniania się wirusa COVID-19 wśród interesantów Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu w okresie od dnia 30 marca 2020 r. do odwołania –  wyłączona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu w zakresie:

1.  Postępowań w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności / o wskazaniach do ulg i uprawnień;
2.  Wydawania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność / stopień niepełnosprawności;
3.  Wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek;
4.  Przyjmowania skarg i wniosków;
5.  Wydawania zaświadczeń o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności.

Pod numerami telefonicznymi instytucji: 43 822 03 69 lub 501 690 614 można uzyskać szczegółowe informacje na temat funkcjonowania jednostki.

Jeżeli sprawa nie jest terminowa lub termin jej realizacji jest instrukcyjny – odłóżcie Państwo jej załatwienie na później. Jeśli jednak sprawa jest pilna i wymaga złożenia stosownych dokumentów można to zrobić za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, w takim przypadku przesyłki i listy pocztowe proszę kierować na adres:

Powiatowy Zespół
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Plac Wójewódzki 3
98-200 Sieradz

Prosimy o rozwagę i odpowiedzialne działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa.

Dane teleadresowe jednostki:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu
Plac Wójewódzki 3
98-200 Sieradz

tel. 43 822 03 69 lub 501690614

@:

www: pcprsieradz.pl/powiatowy-zespol-do-spraw-orzekania-o-niepelnosprawnosci