Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu przekazuje do wiadomości mieszkańcom powiatu sieradzkiego aktualny rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego w 2021 roku.

Poniżej do pobrania aktualny rejestr w formacie PDF.

ICON PDF

Działając w oparciu o zapisy Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021, przyjętego Uchwałą nr 16 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2021 roku (M.P. z 5 marca 2021r., poz. 235) Obszar 3: Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie, Cel: Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu informuje, że zaktualizowano „Informator dla mieszkańców powiatu sieradzkiego“ zawierający dane teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych działających na terenie województwa łódzkiego, które udzielają pomocy specjalistycznej dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Poniżej do pobrania aktualna wersja Informatora.

ICON PDF

Plakat 2021

W dniach 22 do 28 lutego 2021 r. obchodzony jest Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.
W dniach tych każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać informacje w prokuraturach regionalnych, okręgowych i rejonowych w całym kraju o swoich uprawnieniach w postępowaniach przygotowawczych i sądowych.

W powiecie sieradzkim są to następujące placówki:
Prokuratura Okręgowa w Sieradzu, ul. Piłsudskiego 4, tel. 43 826 64 50
Prokuratura Rejonowa w Sieradzu, ul. Piłsudskiego 4, tel. 43 826 65 20

     W dniu 30 listopada 2020 roku weszła w życie ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 29 maja 2020 poz. 956), zawierająca nowe uregulowania prawne dotyczące prawa policjanta – wobec osób cywilnych, a żołnierza Żandarmerii Wojskowej – wobec żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową – do zatrzymania oraz wydania nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Nakaz i zakaz może być wydany wobec osoby (żołnierza) stosującej przemoc w rodzinie w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, stwarzającej zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej tą przemocą.

rodzina

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zorganizowało Ogólnopolską Kampanię Społeczną pod hasłem "By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać".

     Celem Kampanii realizowanej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 jest podniesienie świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii wywołanej przez COVID-19 oraz dotarcie do szerokiego grona polskiego społeczeństwa, jak również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.